Regulamin

 

Strona główna / Regulamin

 

Powrót na stronę główną

Regulamin świadczenia usług kosmetycznych w Klinice Esencja Piękności

Regulamin świadczenia usług kosmetycznych w Klinice Esencja Piękności

Regulamin świadczenia usług kosmetycznych w Klinice Esencja Piękności

§1 Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług kosmetycznych (dalej „zabieg” lub „usługa”) przez usługodawcę Esencja Piękności Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 20, 90-349 Łódź NIP: 7252314150 i jej pracowników bądź współpracowników ( dalej jako „Klinika Esencja Piękności” lub „Klinika”).
2. Klientem Kliniki Esencji Piękności może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia powyżej poniżej 18 roku życia przebywająca w Klinice pod opieką swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.
3. Skorzystanie z dowolnej usługi i wyrażenie na nią zgody jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o usługach lub zabiegach, rozumie się przez to wszystkie usługi lub zabiegi świadczone przez pracowników bądź współpracowników Kliniki Esencja Piękności na rzecz Klientów w jej siedzibie.
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w lokalu Kliniki Esencja Piękności przy ul. Tymienieckiego 20 w Łodzi oraz na stronie internetowej www.esencjapieknosci.pl.
6. Klinika Esencja Piękności spełnia wszelkie przewidziane przez prawo wymogi dla prowadzonej działalności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszelkie obowiązujące wymogi sanitarne.
7. Usługi oferowane przez Klinikę Esencja Piękności wykonywane są wyłącznie przez wykwalifikowany personel Kliniki, posiadający stosowną wiedzę oraz doświadczenie w świadczeniu usług kosmetycznych.

§2 Rezerwacja wizyty. Zadatek.

1. Rezerwacja na wizytę może być dokonywana osobiście, telefonicznie pod nr. 730100004 lub poprzez stronę internetową: esencjapieknosci.pl
2. Rezerwację uważa się za dokonaną jedynie w przypadku potwierdzenia jej, za pomocą SMS lub telefonicznie w rozmowie z pracownikiem Kliniki Esencja Piękności.
3. Klinika zastrzega sobie prawo pobierania zadatku przy rezerwacji wybranych usług.
4. Kwota zadatku wynosi 50 zł dla usług o wartości poniżej 200 zł oraz 100 zł dla usług o wartości powyżej 200 zł.
5. Zadatek należy uiścić w Klinice bądź przy pomocy płatności online na wskazane przez recepcję konto; tytule należy podać swoje imię i nazwisko, datę i godzinę wizyty oraz zabieg.
6. Zadatek należy wpłacić maksymalnie na dwa tygodnie (14 dni) przed umówionym terminem. Jeśli wizyta umawiana jest na krócej niż miesiąc przed terminem, zadatek należy wpłacić w 48 godzin od umówienia wizyty. W innych przypadkach wizyta zostanie anulowana.
7. O dokonaniu wpłaty zadatku można poinformować Klinikę wiadomością SMS, usprawni to weryfikację dokonanej wpłaty.
8. W przypadku nieprzyjścia na zabieg bez odwołania go minimum 48h (2 dni) przed planowaną wizytą zadatek przepada.
9. Zarezerwowany termin można odstąpić komuś ze swoich znajomych lub rodziny – dana osoba powinna stawić się w dniu i godzinie zaplanowanej wizyty. Klinika zaproponuje ten sam lub inny zabieg dopasowany do potrzeb oraz zarezerwowanego uprzednio czasu. Jeśli zabieg się nie odbędzie, zadatek przepada z racji nie skorzystania z usługi.
10. W przypadku odwołania wizyty minimum 48h przed planowanym terminem jej odbycia zadatek zostanie zwrócony lub zgodnie z wolą Klienta zostanie przeniesiony na inny kolejny termin wizyty.

§3 Wykonywanie usług.

1. W trosce o bezpieczeństwo każdego Klienta przed przystąpieniem do wykonania usługi/ zabiegu pracownik Kliniki przeprowadza wywiad, który ma na celu ustalić, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu.
2. Klient zobowiązuje się do udzielenia pracownikowi odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.
3. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za powikłania pozabiegowe lub działanie niepożądane stosowanych preparatów, jeśli nastąpią w konsekwencji zatajenia informacji o stanie zdrowia przez Klienta.
4. Klinika zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi/zabiegu, jeśli pracownik przeprowadzający wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania.
5. Klinika ściśle przestrzega wymogów sanitarnych sanepidu w zakresie utrzymania porządku, obowiązku dezynfekcji powierzchni oraz wytycznych na czas epidemii.
6. Stanowiska przeznaczone dla klientów są dezynfekowane po każdej wizycie.
7. Po wejściu do salonu Klient ma obowiązek zdezynfekować ręce przy użyciu wskazanego preparatu.
8. Jeśli nie przeszkadza to w wykonaniu usługi, Klient ma obowiązek nosić w salonie maseczkę
9. Narzędzia używane w zabiegach są jednorazowe lub wielorazowe poddawane sterylizacji.
10. Do sterylizacji, dezynfekcji i czyszczenia używane są wyłącznie środki dopuszczone do stosowania w salonach beauty.
11. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie.
12. W przypadku spóźnienia Klienta, Klinika zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania usługi, o czym Klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania. Za skróconą usługę obowiązuje pełna odpłatność.
13. W przypadku spóźnienia Klienta Klinika zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez klienta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie. W tym przypadku Klinika zachowa ewentualny zadatek wpłacony wcześniej przez klienta.
14. Jeśli rozpoczęcie wykonywania usługi opóźni się z winy Kliniki, usługa nie zostanie skrócona.
15. Klinika zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany. W przypadku nagłych i niezależnych od Kliniki sytuacji, istnieje możliwość odwołania lub zmiany terminu w możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klient będzie informowany o zmianie terminu zabiegu co najmniej 24h przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie, wolny termin na zabieg.

§4 RODO

1. Administratorem danych jest Esencja Piękności Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tymienieckiego 20 w Łodzi.
2. Celem przetwarzania danych jest zarezerwowanie usługi w celu prawidłowego i terminowego jej wykonania oraz informowania o ważnych aktualnościach.
3. Zakres danych, które przetwarzamy: Imię, Nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
4. Podstawy prawne przetwarzania: Uzasadniony interes administratora danych.
5. Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania inne prawa określone w informacji szczegółowej.
6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych: Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my – Esencja Piękności Sp. z o.o.. Nasze dane kontaktowe to: tel.: 730 100 004 e-mail: kontakt@esencjapieknosci.pl strona internetowa: www.esencjapieknosci.pl adres pocztowy: 90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 20.
7. Zakres danych które przetwarzamy: Jeśli skontaktujesz się z nami będziemy prosić o podanie Twojego imienia, nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail.
8. Cele przetwarzania: Twoje dane w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu są nam potrzebne celem prawidłowego zaplanowania i zarezerwowania usługi dla konkretnej osoby. Polega to na wpisaniu zamówionego zabiegu do naszego programu rezerwacji wizyt (Versum /Booksy) wraz z informacją o godzinie rozpoczęcia i zakończenia oraz numerem telefonicznym Klientki/ Klienta. Numer telefonu jest nam potrzebny w celu wysłania przez program Versum/Booksy smsa z przypomnieniem o wizycie oraz w przypadkach dotyczących kwestii wykonania zamówionej przez Ciebie usługi, w szczególności w sytuacji konieczności odwołania lub przełożenia zarezerwowanego terminu z powodu nieprzewidzianych okoliczności takich jak np. choroba lub awaria. Adres e-mail jest nam potrzebny w celu przesyłania opracowanych podczas wizyty indywidualnych Beauty Planów, Recept Piękna oraz informacji o aktualnych ofertach, promocjach, tworzonych dla Was e-bookach.
9. Czas przetwarzania: Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
10. Podstawa prawna przetwarzania: Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony prawnie interes polegający na tym, aby prawidłowo ustalić w jakim terminie mamy wykonać dla Ciebie usługę oraz aby móc się z Tobą skontaktować w razie sytuacji nieprzewidzianej, a także poinformowania Cię o ważnych aktualnościach.
11. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz prawo do:
• dostępu do Twoich danych osobowych,
• żądania sprostowania lub w określonych przypadkach usunięcia Twoich danych osobowych,
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – bowiem przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. W celu skorzystania z Twoich praw powinieneś skontaktować się z nami. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§5 Vouchery. Karnety.

1. Klinika prowadzi sprzedaż voucherów i karnetów.
2. Karnety i vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę.
3. W przypadku płatności voucherem nie wydaje się reszty. Kwotę pozostałą na voucherze można wykorzystać na kolejne zabiegi.

§6 Postanowienia końcowe

1. Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika i certyfikatów poświadczających umiejętności pracowników Kliniki.
2. W przypadku kwestii spornych nieuwzględnionych w Regulaminie Klinika zobowiązuje się do podjęcia próby polubownego ich rozwiązania.
3. Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana na jej stronie internetowej, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem, w którym zmiany zaczną obowiązywać.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 07.07.2022

Szukasz pomysłu na prezent?