Regulamin

 

Strona główna / Regulamin

 

Powrót na stronę główną

Regulamin świadczenia usług kosmetycznych w Klinice Esencja Piękności

Regulamin świadczenia usług kosmetycznych w Klinice Esencja Piękności

Regulamin świadczenia usług kosmetycznych w Klinice Esencja Piękności

§1
Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji usług wspólnie świadczonych przez Esencja Piękności Sp. z o.o. NIP: 7252314150 (dalej: „Esencja Piękności Sp. z o.o.”) oraz Annę Olejniczak-Łasecką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Klinika Esencja Piękności, NIP 9471966379 (dalej: „Klinika Esencja Piękności”), (dalej określane łącznie jako „Klinika”), oraz usług świadczonych przez Joannę Olejniczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Beauty Invest Joanna Olejniczak”, NIP 9471057317 (dalej: „Partner”),, adres dla wszystkich podmiotów: ul. Tymienieckiego 20, 90-349 Łódź .
2. Klientem Kliniki może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia powyżej poniżej 18 roku życia przebywająca w Klinice pod opieką swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.
3. Skorzystanie z dowolnej usługi i wyrażenie na nią zgody jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w lokalu Kliniki przy ul. Tymienieckiego 20 w Łodzi oraz na stronie internetowej www.esencjapieknosci.pl.
5. Klinika spełnia wszelkie przewidziane przez prawo wymogi dla prowadzonej działalności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszelkie obowiązujące wymogi sanitarne.
6. Usługi oferowane przez Klinikę wykonywane są wyłącznie przez wykwalifikowany personel Kliniki, posiadający stosowną wiedzę oraz doświadczenie w świadczeniu usług kosmetycznych.

§2
Rezerwacja wizyty. Kaucja.

1. Rezerwacja na wizytę może być dokonywana osobiście, telefonicznie pod numer wskazany na stronie internetowej lub bezpośrednio poprzez stronę internetową: esencjapieknosci.pl. Rezerwacja dotyczyć może zarówno usług wspólnie świadczonych przez Klinikę jak i usług świadczonych przez Partnera.
2. Rezerwację uważa się za dokonaną jedynie w przypadku potwierdzenia jej, za pomocą SMS lub telefonicznie w rozmowie z przedstawicielem Kliniki.
3. Klinika oraz Partner zastrzegają sobie prawo pobierania kaucji przy rezerwacji wybranych usług.
4. Kwota kaucji wynosi od 50 % do 80 % ceny podstawowej zabiegu lecz nie mniej niż 50zł.
5. Kaucję należy uiścić w Klinice bądź przy pomocy płatności online na konto: 97 1020 3352 0000 1602 0274 1205 (prowadzone na rzecz Esencja Piękności Sp. z o.o. ) – w tytule należy podać swoje imię i nazwisko, datę i godzinę wizyty oraz zabieg.
6. Kaucję należy wpłacić w ciągu 48 godzin od umówienia wizyty, w innym przypadku wizyta zostanie anulowana.
7. O dokonaniu wpłaty kaucji należy poinformować Klinikę wiadomością SMS, co usprawni weryfikację dokonanej wpłaty.
8. W przypadku nie stawienia się na zabieg bez odwołania go minimum 48h (2 dni) przed planowaną wizytą kaucja przepada na rzecz Kliniki lub Partnera bez prawa do żądania jej zwrotu.
9. Zarezerwowany termin można odstąpić osobie trzeciej (np. komuś ze swoich znajomych lub rodziny) – dana osoba powinna stawić się w dniu i godzinie zaplanowanej wizyty. Klinika zaproponuje ten sam lub inny zabieg dopasowany do potrzeb oraz zarezerwowanego uprzednio czasu. Jeśli zabieg się nie odbędzie, kaucja przepada na rzecz Kliniki lub Partnera bez prawa do żądania jej zwrotu z racji nie skorzystania z usługi.
10. W przypadku odwołania wizyty minimum 48h przed planowanym terminem jej odbycia kaucja zostanie zwrócona lub zgodnie z wolą Klienta zostanie przeniesiona na inny kolejny termin wizyty.
11. W przypadku świadczenia usług zgodnie z rezerwacją kwota kaucji podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet wykonanych usług – zgodnie z ustaleniem Stron.

§3
Wykonywanie usług.

1. W ramach Kliniki, Esencja Piękności Sp. z o.o. zapewnia Klientom dostęp do Strefy piękna wraz możliwością korzystania z jej nowoczesnych urządzeń i wysokiej jakości produktów, Klinika Esencja Piękności z kolei świadczyć będzie przy wykorzystaniu kompetentnej obsługi usługi kosmetyczne, zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta.
2. Na terenie Strefy dostępny jest pełen wachlarz zabiegów i usług związanych z szeroko rozumianą branżą beauty, a także istnieje możliwość nabywania m.in. produktów używanych w strefie.
3. Klient za każdorazową wizytę uiszcza opłatę zgodną z wykorzystanym pakietem produktów i usług w oparciu o obowiązujący Cennik usług wspólnie świadczonych przez Klinikę. Ceny wskazane w Cenniku usług wspólnie świadczonych przez Klinikę obejmują łączne wynagrodzenie za usługi dostępu do Strefy piękna świadczone przez Esencja Piękności Sp. z o.o. oraz wynagrodzenie za usługi kosmetyczne świadczone przez Klinika Esencja Piękności w uzgodnionych między nimi proporcjach.
4. Usługi wspólnie świadczone przez Klinikę udokumentowane zostaną paragonem lub fakturą wystawionymi odrębnie przez Esencja Piękności Sp. z o.o. oraz Klinika Esencja Piękności za wspólnie zrealizowane usługi, w uzgodnionych między nimi proporcjach.
5. Partner świadczy swoje usługi niezależnie od Kliniki, a także posiada własny Cennik i samodzielnie dokumentuje paragonem lub fakturą zrealizowane usługi.
6. W trosce o bezpieczeństwo każdego Klienta przed przystąpieniem do wykonania usługi/ zabiegu przedstawiciel Kliniki lub Partnera przeprowadza wywiad, który ma na celu ustalić, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu.
7. Klient zobowiązuje się do udzielenia przedstawicielowi Kliniki lub Partnera odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.
8. Klinika oraz Partner nie ponoszą odpowiedzialności za powikłania pozabiegowe lub działanie niepożądane stosowanych preparatów, jeśli nastąpią w konsekwencji zatajenia informacji o stanie zdrowia przez Klienta.
9. Klinika oraz Partner zastrzegają sobie prawo odmowy wykonania usługi/zabiegu, jeśli przedstawiciel Kliniki lub Partnera przeprowadzający wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania.
10. Klinika oraz Partner ściśle przestrzegają wymogów sanitarnych sanepidu w zakresie utrzymania porządku, obowiązku dezynfekcji powierzchni oraz wytycznych na czas epidemii.
11. Stanowiska przeznaczone dla klientów są dezynfekowane po każdej wizycie.
12. Po wejściu do salonu Klient ma obowiązek zdezynfekować ręce przy użyciu wskazanego preparatu.
13. Jeśli nie przeszkadza to w wykonaniu usługi, Klient ma obowiązek nosić w salonie maseczkę
14. Narzędzia używane w zabiegach są jednorazowe lub wielorazowe poddawane sterylizacji.
15. Do sterylizacji, dezynfekcji i czyszczenia używane są wyłącznie środki dopuszczone do stosowania w salonach beauty.
16. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie.
17. W przypadku spóźnienia Klienta, Klinika oraz Partner zastrzegają sobie prawo skrócenia czasu trwania usługi, o czym Klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania. Za skróconą usługę obowiązuje pełna odpłatność.
18. W przypadku spóźnienia Klienta Klinika oraz Partner zastrzegają sobie prawo odmowy wykonania usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez klienta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie. W tym przypadku Klinika oraz Partner zachowają ewentualną kaucję wpłaconą wcześniej przez klienta.
19. Jeśli rozpoczęcie wykonywania usługi opóźni się z winy Kliniki lub Partnera, usługa nie zostanie skrócona.
20. Klinika oraz Partner zastrzegają sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany. W przypadku nagłych i niezależnych od Kliniki lub Partnera sytuacji, istnieje możliwość odwołania lub zmiany terminu w możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klient będzie informowany o zmianie terminu zabiegu co najmniej 24h przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie, wolny termin na zabieg.

§4
Ochrona danych osobowych

1. Współadministratorami Danych są Esencja Piękności Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tymienieckiego 20 w Łodzi, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 933649, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7252314150, REGON 520485845, Anna Olejniczak-Łasecką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Klinika Esencja Piękności, NIP 9471966379, ul. Tymienieckiego 20 w Łodzi oraz Joanna Olejniczak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Beauty Invest, NIP 9471057317, ul. Tymienieckiego 20 w Łodzi
2. Celem przetwarzania danych jest zarezerwowanie usługi w celu prawidłowego i terminowego jej wykonania oraz informowania o ważnych aktualnościach.
3. Zakres danych, które przetwarzamy: Imię, Nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów Danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także pozostałe obowiązujące przepisy prawa.
5. Podstawy prawne i cele przetwarzania:
a. Art. 6 ust. 1 lit. b) i lit c) RODO w celu wykonania umowy lub zrealizowania działań zmierzających do jej zawarcia podjętych na żądanie osoby, których dane dotyczą oraz w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorów Danych.
b. Art. 6 ust. 1 lit f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów Danych lub przez stronę trzecią, która przetwarza dane z upoważnienia Administratora Danych.
c. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz podmiotów współpracujących z Współadministratorami Danych,
6. Nasze dane kontaktowe to: tel.: 730 100 004 e-mail: kontakt@esencjapieknosci.pl strona internetowa: www.esencjapieknosci.pl adres pocztowy: 90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 20.
7. Zakres danych które przetwarzamy: Jeśli skontaktujesz się z nami będziemy prosić o podanie Twojego imienia, nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail.
8. Cele przetwarzania: Twoje dane w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu są nam potrzebne celem prawidłowego zaplanowania i zarezerwowania usługi dla konkretnej osoby. Polega to na wpisaniu zamówionego zabiegu do naszego programu rezerwacji wizyt (Versum /Booksy) wraz z informacją o godzinie rozpoczęcia i zakończenia oraz numerem telefonicznym Klientki/ Klienta. Numer telefonu jest nam potrzebny w celu wysłania przez program Versum/Booksy smsa z przypomnieniem o wizycie oraz w przypadkach dotyczących kwestii wykonania zamówionej przez Ciebie usługi, w szczególności w sytuacji konieczności odwołania lub przełożenia zarezerwowanego terminu z powodu nieprzewidzianych okoliczności takich jak np. choroba lub awaria. Adres e-mail jest nam potrzebny w celu przesyłania opracowanych podczas wizyty indywidualnych Beauty Planów, Recept Piękna oraz informacji o aktualnych ofertach, promocjach, tworzonych dla Was e-bookach.
9. Przekazane Współadministratorom danych osobowych przechowywane będą w następujących terminach:
a. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres związany z rękojmią przysługującą Klientom oraz ewentualnym prawem do zabezpieczenia lub dochodzenia należności przez Współadministratorów od Użytkownika/Klienta, a także w celu wypełnienia prawnych obowiązków Administratora (np. rozliczenia podatkowe).
b. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług własnych Współadministratorów zgodnie z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Współadministratorów lub osobę trzecią będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, których dane dotyczą.
c. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody przetwarzane będą do momentu jej odwołania.
10. Przez uzasadniony prawnie interes rozumiemy możliwość poinformowania Cię o ważnych aktualnościach związanych z działaniem Kliniki.
11. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz prawo do:
• dostępu do Twoich danych osobowych,
• żądania sprostowania lub w określonych przypadkach usunięcia Twoich danych osobowych,
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – bowiem przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. W celu skorzystania z Twoich praw powinieneś skontaktować się z nami. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych nie wpływa na prawidłowość uprzedniego przetwarzania danych.

§5
Bony i karnety

1. Klinika prowadzi sprzedaż bonów i karnetów.
2. Zakup bonu o konkretnej wartości umożliwia nabycie dowolnych usług dostępu do Strefy piękna od Esencja Piękności Sp. z o.o. oraz usług kosmetycznych od Klinika Esencja Piękności oraz Partnera.
3. Zakup karnetu, na konkretną ilość wskazanych usług umożliwia nabycie dowolnych usług dostępu do Strefy piękna od Esencja Piękności Sp. z o.o. , kosmetycznych od Klinika Esencja Piękności, a także Partnera w promocyjnej cenie. W każdym czasie Klient może wykorzystać pozostałe na karnecie środki do zakupu innych usług dostępu do Strefy piękna od Esencja Piękności Sp. z o.o., usług kosmetycznych od Klinika Esencja Piękności oraz Partnera, jednak po cenach standardowych.
4. Bony i karnety nie podlegają wymianie na gotówkę.
5. W przypadku płatności Bonem lub karnetem nie wydaje się reszty. Kwotę pozostałą na bonie lub karnecie można wykorzystać na nabycie dowolnych usług dostępu do Strefy piękna od Esencja Piękności Sp. z o.o. oraz usług kosmetycznych od Klinika Esencja Piękności oraz Partnera..
6. Emitentem bonów i karnetów jest Esencja Piękności Sp. z o.o., przy czym można je zrealizować na świadczenie usług zarówno przez Esencja Piękności Sp. z o.o., jak i przez Klinika Esencja Piękności oraz przez Partnera. Bony rozliczane będą zgodnie z zasadami opisanymi w §3 ust. 1-5 na poczet wynagrodzenia za usługi świadczone odpowiednio przez Esencja Piękności Sp. z o.o. i Klinika Esencja Piękności lub Partnera.

§6
Postanowienia końcowe

1. Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika i certyfikatów poświadczających umiejętności przedstawicieli Kliniki oraz Partnera.
2. W przypadku kwestii spornych nieuwzględnionych w Regulaminie Klinika i Partner zobowiązują się do podjęcia próby polubownego ich rozwiązania.
3. Klinika oraz Partner zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana na jej stronie internetowej, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem, w którym zmiany zaczną obowiązywać.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2022

 

Szukasz pomysłu na prezent?